انتصاب رئيس جديد اداره نظارت راه و ترابري خوزستان

 

بهرام سيف با حكم مدير كل راه و ترابري خوزستان به عنوان رئيس اداره نظارت اين اداره كل منصوب شد. در بخشي از اين حكم آمده: اميد است با استفاده بهينه از تمامي امكانات در انجام وظايف محوله و به خصوص بهسازي راه هاي حوزه استحفاظي كه از سرمايه هاي ملي كشورمان محسوب مي شود، موفق باشيد.

 

 

لینک