سرپرست معاونت هاي راه روستايي و راهداري كرمانشاه تعيين شدند

با حكم مدير كل راه و ترابري كرمانشاه حميدرضا تيزچنگ به سرپرستي حوزه معاونت راهداري اين اداره كل و نريمان جليليان به سمت سرپرست حوزه معاونت راه روستايي اداره كل راه و ترابري استان كرمانشاه منصوب گرديدند.

لینک