اكثر روستاهاي استان قم داراي راه ارتباطي مناسب هستند

   معاون راه روستايي اداره كل راه و ترابري استان گفت: اكثر روستاهاي استان قم داراي راههاي مناسب هستند.

وي افزود: در حال حاضر 1319 كيلومتر راه روستايي در سطح استان وجود دارد كه از اين ميزان 590 كيلومتر راه آسفالت، 175 كيلومتر راه شوسه و 553 كيلومتر راه دسترسي است.

    فراهاني در مورد زير گروه هاي فعال در مجموعه راه روستايي گفت: متأسفانه وزارت راه و ترابري هنوز چارت تشكيلاتي براي معاونت راه روستايي منظور نكرده است اما معاونت راه روستايي جهت تسهيل در امور، چند بخش را شامل، بخش راهسازي روستايي، بخش مطالعات مسير، بخش ايمني راهها، و نگهداري راهها در نظر گرفته است .

 

لینک