سومين همايش قير و آسفالت ايران برگزار مي شود

سومين همايش قير و آسفالت ايران 23 آبان ماه در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين همايش توسط مؤسسه قير و آسفالت ايران با همكاري اساتيد دانشكده فني دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف، امير كبير، علم و صنعت ايران، تربيت مدرس، خواجه نصير و همياري متخصصين و ارگانهاي ذيربط در زمينه طرح، اجرا و نگهداري روسازي راه و فرودگاه، قير و مخلوط هاي آسفالتي برگزار مي شود.

اين همايش با توجه به نظرسنجي هاي انجام شده در همايش دوم در سال 83 با هدف ايجاد تحول بنيادي و عملي در زمينه طراحي، اجرا و ارزيابي روسازي راه، فرودگاه برپا مي شود.

با توجه به فراخوان عناوين محوري در 16 بخش، دبيرخانه همايش 135 خلاصه مقاله و در پي آن 85 نسخه اصل مقاله را دريافت كرده است و پس از ارزيابي مقالات در مجموع 42 مقاله جهت ارائه در سالن اصلي، كارگاه آموزشي، پوستر و 65 مقاله به صورت چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شده است كه از مجموع مقالات 25 مقاله جهت ارائه در سالن اصلي انتخاب شده است.

لازم به ذكر است از بين 17 موضوع پيشنهادي جهت ارائه در كارگاه آموزشي هفت موضوع اصلي و كليدي انتخاب شده است كه بر طبق برنامه و جدول زمان بندي در دو كارگاه جداگانه جمعاً به مدت 15 ساعت توسط صاحبنظران و اساتيد منتخب ارائه خواهد شد.

 

لینک