ادارات دولتي تأسيسات خود را از حريم راهها جمع كنند

  سيد يونس موسوي نماينده مردم فيروزآباد، قير و كارزين و فراشبند در مجلس شوراي اسلامي در  جلسه اي كه با حضور مدير كل راه و ترابري استان فارس و فرمانداران شهرستان هاي فيروزآباد، قير و كارزين و فراشبند تشكيل شده بود، با اشاره به اينكه حريم راهها به عنوان بيت المال محسوب مي شود تأكيد كرد، مي بايست از حقوق بيت المال دفاع نمایيم. وي با اشاره به تجاوز برخي از ادارات در احداث تأسيسات در سطح راههاي استان، يادآور شد: در مسير رسيدگي به وضعيت حريم راه و ترابري با دادگستري رايزني كرده ايم و مقرر شده، در خارج از نوبت به پرونده ها رسيدگي شود.   اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي براي توسعه رفاه عمومي خاطرنشان ساخت: ادارات دولتي بايد تأسيسات خود را از حريم راهها جمع آوري كنند تا توسعه راهها موجب توسعه رفاه در سطح استان شود.

 

لینک