انتصاب معاون جديد حمل و نقل و پايانه هاي كرمان

   با حكم مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمان، مهندس صيفوري به سمت معاون حمل و نقل اين اداره كل منصوب شد.

   وي از اين پس مسئوليت نظارت بر حمل و نقل جاده اي كالا و مسافر، ايمني و ترافيك جاده اي و نظارت بر پايانه هاي حمل و نقل كالا و مسافر استان كرمان را بر عهده خواهد داشت.

   شايان ذكر است: پيش از اين محمد جواد بذرافشان به مدت هشت سال تصدي اين پست را بر عهده داشت.

 

لینک