اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي راه آهن بازنگري شد

با بازنگري اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي راه‌آهن و تصويب آن از سوي هيأت مديره، از اين پس نام اين شورا به "ستاد هماهنگي تبليغات اسلامي راه‌آهن" تغيير كرد. براساس اين اساسنامه، حوزه فعاليت اين ستاد سراسر شبكه راه‌آهن كه شامل اداره‌هاي مركزي، نواحي، كليه شركت‌هاي اقماري، منازل سازماني، قطارهاي مسافري، مكان‌هاي عمومي، مسجدها، ايستگاه‌ها و ساير مكان‌ها، ابنيه و واحدهاي وابسته به راه‌آهن مي‌شود را دربر مي‌‌گيرد.در اين اساسنامه، ترويج احكام نوراني قرآن كريم و سيره عملي پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، ارتقاي سطح آگاهي و معرفت ديني و انقلابي كاركنان و خانواده آنها، احياي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر، تقويت روحيه تعاون و تعلق سازماني و تحكيم روابط دوستانه كاركنان، ايجاد وحدت رويه در كليه فعاليت‌هاي فرهنگي، گسترش فعاليت‌هاي فرهنگي، تبليغي و برگزاري مراسم مذهبي و انقلابي ازجمله اهداف اين ستاد برشمرده شده است.همچنين برنامه‌ريزي و اجراي مراسم و فعاليت‌هاي ديني و ملي، تهيه و توزيع نشريه‌هاي اسلامي، تلاش براي تأسيس يا تجهيز كتابخانه و ترويج كتابخواني، اجراي برنامه‌هاي آموزشي، توسعه و تجهيز مساجد و نمازخانه‌ها و تأمين امام جماعت و نيروهاي تبليغي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه اوقات فراغت فرزندان كاركنان، سياستگزاري و نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري راه‌آهن و شركت‌هاي تابعه از مأموريت‌هاي ستاد هماهنگي تبليغات اسلامي راه‌آهن عنوان شده است. 

لینک