مدير كل راه و ترابري اصفهان:

مفهوم نقاط حادثه خيز در حال تغيير است

تحول وپويايي در اداره كل راه و ترابري استان اصفهان به رشد اعتبارات بخش حمل و نقل در اين استان انجاميده است .مدير كل راه و ترابري استان اصفهان در مراسم توديع و معارفه معاونين قديم و جديد راهسازي اين اداره كل با اشاره به مطلب فوق افزود: راه و ترابري اصفهان در جشنواره شهيد رجايي سه بار به عنوان مقام اول از بين دستگاههاي اداري استان برگزيده شده است .

وي تصريح كرد: در بخش راه و ترابري نيز از 8 مولفه در سطح كشور اين اداره كل عنوان مقام نخست را در 5 مولفه از بين ادارات كل راه و ترابري استانها بدست آورده است .

حسن نيا با تقدير از تلاش هاي شبانه روزي مهندس عليپور، معاون پيشين راهسازي عملكرد وي را ستود و درخصوص نحوه تخصيص اعتبارات با توجه به محدود بودن منابع مالي گفت : بهتر است منابع محدود ما به جاي آنكه در يك پروژه به طور كامل هزينه گردد در چند پروژه استفاده شود .

وي با بيان اينكه در سطح استان در توسعه راههاي ملي موفق بوده ايم ولي در بخش راههاي درون استاني عقب هستيم افزود : اخيراً نقاط حادثه خيز مفهوم ديگري يافته و در نقاطي كه ما تصور نمي كرديم،  شاهد تصادفات مكرر بوده ايم.

قابل ذكر است در اين مراسم مهندس هوشنگ عشايري به عنوان معاون جديد راهسازي اداره كل راه و ترابري استان اصفهان معرفي شد .

لینک