در استان زنجان ؛

115 كيلومتر راه روستايي بهره برداري شد

يكصد و پانزده كيلومتر راه جديد روستايي در استان زنجان افتتاح شد .

به گزارش اداره كل روابط عمومي، با تخصيص 22 ميليارد و 920 ميليون ريال اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبري به استان زنجان 10 راه روستايي به طول 2/115 كيلومتر احداث و به بهره برداري رسيد .

بنابراين گزارش راه روستايي مشمپاـ بايچه باغ به طول 42 كيلومتر با 5 ميليارد ريال، راه روستايي مهرآباد به طول 21 كيلومتر با 4 ميليارد و 800 ميليون ريال، راه روستايي ملاپيري به طول 11 كيلومتر با سه ميليارد ريال، راه روستايي ميرجان به طول 10 كيلومتر با 720 ميليون ريال و راه روستايي انجلين به طول 10 كيلومتر با يك ميليارد و پانصد ميليون ريال اعتبار،  احداث، روكش آسفالت و بهره برداري شدند .

برپايه همين گزارش راه هاي روستاي حسن ابدال، دوران، جيا ـ ارشت، طهماسب آباد و توده بين مجموعاً به طول 2/21 كيلومتر و با اعتباري بالغ بر 7 ميليارد و 900 ميليون ريال احداث، آسفالت و بهسازي شده اند اين مسيرها هم اكنون زير بار ترافيك عبوري قرار گرفته اند . 

لینک