سرپرست معاونت راه روستايي مازندران منصوب شد

مهندس رحيمي سرپرست راه روستايي اداره كل راه و ترابري استان مازندران شد . در بخشي از حكم وي كه از سوي اسفنديار عشوري مدير كل راه و ترابري مازندران صادر شده، بر همكاري و بهره گيري از حضور پرسنل معاونت راه روستايي تاكيد شده است . گفتني است از خدمات مهندس سياوش كاملي معاون سابق راه روستايي استان مازندران تقدير و تشكر به عمل آمد .

 

لینک