راه آهن سراسري آسيا در كنفرانس وزراي حمل ونقل اجرايي خواهد شد

 وزيران حمل و نقل آ سيا در 11ـ10 نوامبر 2006 (20ـ19 آبان ماه 1385) در بوسان كره جنوبي گرد هم خواهند آمد تا موافقت نامه بين الدول شبكه راه آهن سراسري آسيا (TAR) را امضا نموده و بدين ترتيب به روياي به هم پيوستن پايتخت ها، بنادر و مراكز صنعتي خود با ريل به يكديگر جامه عمل بپوشانند .

شبكه راه آهن سراسري آسيا گام ديگري در جهت شناسايي شبكه مركب بين المللي يكپارچه سراسر قاره اي براي تسهيل توريسم و تجارت بين المللي مي باشد .

 اين شبكه مشتمل بر 81000 كيلومتر خطوط ريلي مي باشد كه به عنوان شاهراههاي حياتي توسط 28 كشور انتخاب شده و ارتباط منطقه اي و نيز اتصال به اروپا را فراهم مي كند .

لازم به ذكر است طي اجلاسهاي برگزار شده راه آهن ج.ا.ا ايران سه كريدور سرخس ـ بندرعباس، سرخس ـ رازي و ميرجاوه ـ رازي را در موافقتنامه ثبت كرده است .

لینک