راه روستايي به 18 روستاي شادگان كشيده شد

18 روستاي شهرستان شادگان از مزاياي راه مناسب روستايي بهره مند شدند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي؛ طي يكسال گذشته تاكنون 18 روستاي شهرستان شادگان با بيش از 1500 خانوار جمعيت، از راه روستايي برخوردار شده اند كه 19 هزار و 50 ميليون ريال هزينه تاكنون در برداشته است. بنابراين گزارش : حجم عمليات آسفالت ريزي در راههاي روستايي اين شهرستان، امسال 90 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است كه با توجه به تخصيص 5/2 ميليارد تومان اعتبارات استاني به بخش راه شهرستان شادگان تا پايان سال شاهد اقدامات موثري در بهسازي و نوسازي اين شهر از استان خوزستان خواهيم بود .

اين گزارش مي افزايد: محورهاي دسترسي روستاهاي بحاث، عنايتي، جفال، نهررحمه، ابوصدره، محروگي آسفالت ريزي و همچنين راههاي دسترسي روستاهاي نهرمسلح، گيواري، فيه شاوردي و خروسي شمالي امسال   شن ريزي شده اند .

شايان ذكر است عمليات آسفالت ريزي راههاي روستايي نهرمسلم، فيه شاورودي، عنايتي، آلبوحصار، بحاث، نهررحمه، منصوري، حدبه، بزي عليا، سگاره، نورعبودي و معامره از توابع شادگان تا پايان سال تكميل و به بهره برداري مي رسد .

لینک