تقدير سازمان جهاني دريانوردي از نقش راهبري ايران در كميته ايمني دريانوردي

سازمان جهاني دريانوردي از حضور فعال و موثر ايران و نقش راهبري كشورمان در كميته ايمني دريانوردي MSC كه با تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در يازدهمين اجلاس كميته فرعي كالاهاي خطرناك، فله خشك و كانتينر همراه بود، تقدير كرد.

محسن صادقي فر مدير كل بندري سازمان بنادر وكشتيراني با اعلام اين خبر افزود : سازمان جهاني دريانوردي در يازدهمين اجلاس كميته فرعي ايمني دريانوردي، پيشنهاد ايران در ارتباط با تخصيص محل مناسب بر روي كانتينرهاي حامل كالاهاي خطرناك كه با هدف كاهش زمان تصميم گيري در تشخيص نوع كالاها و همچنين سرعت عمل خطوط كشتيراني، ترمينال اپراتورها و ساير دست اندركاران حمل و نقل دريايي ارائه شده بود، را مورد تصويب و پذيرش قرار داد.

براساس اين گزارش كميته فرعي ايمني دريانوردي تصميم گرفت تا پيشنهاد ايران از طريق سازمان بين المللي استاندارد (ISO) و كميته كارشناسي سازمان ملل متحد درخصوص حمل و نقل كالاهاي خطرناك (UNCOE) جهت اجرايي شدن مورد بررسي و تائيد نهايي قرار گيرد كه دستيابي به اين موفقيت، افتخار بزرگي در عرصه حمل و نقل دريايي ايران است .

لینک