تا 30 روز آينده؛

نهيرات، سويداني و مچريه داراي راه روستايي مي شوند

 سه روستاي نهيرات، سويداني و مچريه در خوزستان داراي راه روستايي آسفالته خواهند شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي، اين سه روستا كه داراي جعيتي بالغ بر 10 هزار نفر مي باشند، با هزينه اي بالغ بر 4000 ميليون ريال از مزاياي راه روستايي بهره مند خواهند شد.   بنا بر اين گزارش طول اين راه روستايي كه سه روستاي مذكور را به هم متصل مي سازد، حدود 11 كيلومتر است كه هم اكنون كار آسفالت اين جاده آغاز شده است.بر اين اساس پيش بيني مي شود تا يك ماه آينده عمليات اجرايي آسفالت گرم راه 5/10 كيلومتري اين سه روستا به پايان برسد.

 شايان ذكر است در روستاهاي نهيرات، سويداني و مچريه محصولاتي همچون برنج، گندم و سيفي جات توليد مي شود كه با احداث اين جاده روستايي ارسال اين محصولات، جهت مصرف اهالي سوسنگرد و هويزه با كيفيت و سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت.

لینک