افزايش 15 درصدي جا به جايي بار و مسافر در آذربايجان شرقي

 ميزان جا به جايي مسافر و بار آذربايجان شرقي در شش ماهه اول سال 1385 افزايش يافت.

 در شش ماهه اول سال جاري تعداد 5 ميليون و 290 هزار و 881 نفر طي 353 هزار و 592 سفر در اين استان جا به جا شده اند، كه اين آمار در مقايسه با تعداد مسافر در شش ماهه اول سال 84 با 4 ميليون و 587 هزار و 603 مسافر به ميزان 15 درصد افزايش يافته است .

 از اين تعداد مسافر 3 ميليون و 345 هزار و 922 نفر طي 229 هزار و 75 سفر درون استاني و تعداد يك ميليون و 944 هزار و 959 مسافر طي 124 هزار و 517 سفر برون استاني جا به جا شده اندكه از كل سفرهاي انجام شده 142 هزار و 746 سفر توسط اتوبوس، 94 هزار و 516 سفر توسط ميني بوس و 116 هزار و 330 سفر توسط سواري كرايه انجام گرفته است.

   همچنين در شش ماهه اول سال جاري 5 ميليون و 952 هزار و 418 تن بار با انجام تعداد سفرهاي باري 512 هزار و 290 دستگاه در استان جا به جا شده است كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با جا به جايي 5 ميليون و 371 هزار و 570 تن بار به ميزان 10 درصد افزايش داشته است.

لینک