نشست وزير راه و ترابري با مديران كل راه و ترابري استان ها

 مهندس محمد رحمتي با مديران كل راه و ترابري استان ها و با حضور معاونين ستادي وزارتخانه روز شنبه 1/7/85 گفتگو كرد .

در ابتداي اين نشست وزير راه و ترابري مطالبي پيرامون ضرورت فعاليت بيشتر مديران حوزه زيرساختهاي حمل و نقل و بالاخص راهداري به مديران كل راه و ترابري ارائه كرد. در ادامه جلسه هر يك از مديران به بيان كمبودها و مشكلات استان هاي محل فعاليت خود از قبيل وضعيت اعتبارات عمراني، وضعيت نيروي انساني، وضعيت راههاي روستايي، وضعيت پروژه ها و ... پرداختند.

در پايان اين نشست آقايان مهندس حسن نيا، مهندس علي زاده و مهندس صابري مدير كل راه و ترابري استان هاي اصفهان، همدان و خراسان جنوبي به عنوان مديران برتر انتخاب و لوح ياد بودي دريافت كردند .

لینک