قزوين – الموت ششمين گزينه تا درياي مازندران

    تكميل مطالعات احداث راه اصلي قزوين – الموت – تنكابن به تصويب هيأت دولت رسيده است .

    بـه گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري با احداث اين مسير دسترسي استان تهران به درياي مازندران كه تا كنون از طريق محورهاي دسترسي فيروزكوه، هراز، چالوس، رشت برقرار مي شد، پس از آزادراه در دست احداث تهران – شمال از طريق محور قزوين – الموت – تنكابن نيز برقرار خواهد شد، تا در جهت تكميل راههاي كشور و به عنوان يك راه اصلي ميانه بين مسير رشت و چالوس از بار ترافيكي اين دو محور بكاهد. بنابر اين گزارش استان قزوين كه با 6 استان همجوار است تاكنون فقط با استان مازندران از طريق راه روستايي امكان دسترسي داشته است كه با احداث اين محور جديد امكان دسترسي از طريق قزوين به مازندران نيز با راه اصلي ميسر خواهد شد. اين گزارش مي افزايد: براي اين مسير كه به عنوان مسير « قزوين – مازندران» مطرح شده دو گزينه مطالعاتي مطرح است كه گزينه اول شامل قزوين – الموت – جنگل 2000 و تنكابن است كه طول آن حدود 145 كيلومتر مي باشد و مسير دوم قزويــن – الموت دره 3000 – تنكابن است كه اين كريدور در طرف شمالي داراي 167 كيلومتر طول بوده و 25 كيلـومتر طويل تر است .  اين گزارش تصريح مي كند: هر كدام از دو گزينه مطرح شده داراي معايب و البته مزاياي قابل توجهي نيز مي باشند كه البته ارزيابي دقيق آن در دست مطالعه و بررسي است.

بنابراين گزارش، مطالعات اين پروژه كه در سال 1346 جهت احداث به عنوان راه اصلي ميانه مطرح شده، مطالعات آن تاكنون، هر بار به دليل عدم توجيه فني و اقتصادي رد شده است كه البته مصوبات سفر رياست جمهوري به همراه هيأت دولت به استان قزوين بر احداث اين راه صراحت دارد.

شايان ذكر است با توجيه فني و اقتصادي اين طرح در گزارش كميسيون ماده 32 فازهاي اجرايي اين طرح آغاز 

 مي شود.

گفتني است با توجه به آنكه جاده چالوس با اصلاحاتي كه طي سه دهه اخير صورت گرفته از جمله اصلاح و احداث تونل ها، تعريض و اصلاح قـوس ها هم اكنون به راه فرعي درجه 1 ارتقاء يافته، محور قــزوين – الموت – تنكــابن به عنوان راه اصلي مي تواند نقش مؤثري را در نقل و انتقال مسافر و كالا در منطقه ايفا نمايد.

 

لینک