قطار كانتينري برنامه اي بندرعباس – آپرين راه اندازي شد

     راه آهن جمهوري اسلامي ايران به منظور گسترش حمل و نقل كانتينري قطارهاي برنامه اي بندرعباس – آپرين و بالعكس راه اندازي كرد.

      مدير كل روابط عمومي راه آهن اعلام كرد: در زمان حاضر روزانه يك قطار كانتينــري برنامه اي در اين محور تردد مي كند.

       « حميد صديق پور» افزود: اين قطار هر روز ساعت چهار صبح از ايستگاه آپرين تهران به مقصد بندرعباس و هر روز ساعت 9 و 50 دقيقه نيز از بندرعباس به سمت آپرين تهران حركت مي كند و در كمتر از 60 ساعت به مقصد مي رسد.

       وي تصريح كرد: با برنامه ريزي انجام شده، رفته رفته زمان توقف قطارهاي برنامه اي در برخي ايستگاهها كاهش خواهد يافت.

       وي هدف از راه اندازي قطارهاي كانتينري برنامه اي را كاهش زمان سير، رقابت با حمل و نقل جاده اي، جلب رضايت مشتريان و بالاب ردن سرعت عمليات بازرگاني عنوان كرد و گفت: اين قطارها بدون هيچگونه اتصال و انفصال در طول مسير با اولويت ادامه سير مي دهند و در ساعت مقرر به مقصد مي رسند.

       مدير كل روابط عمومي راه آهن گفت: با توجه به محدوديت هاي موجود و ساير تقاضاهاي حمل كالا با راه آهن، تداوم اعزام قطارهاي كانتينري برنامه اي مشروط به وجود كانتينر در اين مسير است.

 سخنگوي راه آهن برنامه اي شدن قطارهاي باري ( بارهاي مختلف) را از جمله اهداف مهم راه آهن بيان كرد و اظهار داشت: راه اندازي قطارهاي كانتينري برنامه اي در جلب رضايت مشتريان بسيار مؤثر بوده است.

وي افزود: قطارهاي كانتينري برنامه اي با 850 متر طول داراي 40 واگن است و تناژ آن نيز (در شرايط باردار) 3200 تن مي باشد و به صورت دو لكوموتيو حركت مي كند.

  به گفته وي، كانتينرها پس از رسيدن به پايانه ريلي آپرين بزرگ و تحويل به مشتريان به ايستگاه هاي اطراف تهران مانند تپه سفيد، نيك پسندي و لشكري توزيع مي شود.فزايش حمل و نقل كانتينري كه امروزه در جهان در حال گسترش است مورد توجه راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.ميزان حمل كانتينر در راه آهن سال 84 نسبت به سال 83 حدود 111 درصد افزايش داشته و سهم شبكه ريلي از اين نوع حمل و نقل به حدود 3 درصد رسيد.

لینک