افزايش 8/18 درصدي اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاهها

  ميزان اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه هاي كشور در يك سال گذشته 6/26 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال 83 رشدي معادل 8/18 درصد را نشان مي دهد.

همچنين ميزان جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي در يكسال گذشته ( تير 84 الي تير 85) 36 درصد بوده كه نسبت به سال 83، ازرشدي معادل 3/6 درصد برخوردار بوده است,اين ميزان در پروازهاي بين المللي نيز رشد 3/6 درصدي را نشان مي دهد.

علاوه بر اين تعداد پروازهاي ترانزيتي از فراز كشور در يكسال گذشته 130 هزار پرواز بوده كه نسبت به سال 83 از رشد 13 درصدي برخوردار بوده است، ناوگان هوايي كشور نيز در طي همين مدت 4/57 هزار تن بار داخلي و 93 هزار تن بار خارجي را حمل كرده است كه به ترتيب رشدي معادل 4/13 و 3/16 درصد را نشان مي دهد.

 

لینک