طي يك سال گذشته؛

21 ميليون مسافر از طريق خطوط آهن جابجا شده اند

  ميزان جا به جايي مسافر در يكسال گذشته در تيرماه 84 تا تيرماه 85) 2/21 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال 83 ( 3/17 ميليون نفر) 5/22 درصد رشد داشته است.

   به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري همچنين از تيرماه 84 تا تيرماه 85 ميزان جا به جايي بار داخلي 8/29 ميليون تن بوده كه نسبت به سال 83 (28 ميليون تن) 4/6 درصد رشد داشته است.

طي همين مدت ميزان احداث خطوط ريلي 219 كيلومتر بوده كه نسبت به سال 83 رشدي معادل 8/3 درصد را نشان مي دهد.

لینک