در چهار ماهه اول سال جاري پرداخت شد

بيش از 7/3 ميليارد ريال خسارت و تسهيلات به مسافران قطارها

طي چهار ماهه اول سال جاري 3 ميليارد و 760 ميليون ريال خسارت و تسهيلات به مسافرين قطارها پرداخت شد, كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 248 درصد رشد را نشان مي دهد.

براساس گزارش شركت رجاء از اين مبلغ بالغ بر 3 ميليارد و 250 ميليون ريال خسارت و حدود 508 ميليون ريال تسهيلات به 87 هزار و 800 مسافر بابت تاخير قطارها، خرابي تهويه، هزينه پذيرايي از مسافرين قطارهاي تاخيري و تعويض سالن، بليت هاي المثني و اعزام رايگان مسافر جا مانده پرداخت و ارائه شده است. لازم به ذكر است افزايش 148 درصدي خسارت و تسهيلات بدليل سياستگزاري جديد شركت رجاء مبني بر كاهش مبناي زماني پرداخت خسارت در قبال تاخير قطارها به نفع مسافرين بوده است .

گفتني است علي رغم افزايش پرداخت خسارت و تسهيلات ميانگين تاخير قطارهاي مسافري طي چهارماهه اول سال جاري 6 دقيقه كاهش يافته است كه در افزايش رضايت مندي مسافرين موثر بوده است .

شايان ذكر است از آغاز برنامه تابستاني، مبناي زماني خسارت تاخير در مسير مشهد از سه ساعت به دو ساعت در قطارهاي اكسپرس و از دو ساعت به يك ساعت در قطارهاي تندرو كاهش يافته است.

 

لینک