بعد از انقلاب

يكصد هزار كيلومتر راه روستايي در كشور احداث شده است

در حالي كه تا قبل از انقلاب تنها 8000 كيلومتر راه روستايي در كشور احداث شده بود, پس از انقلاب تاكنون حدود يكصد هزار كيلومتر راه روستايي در كشور احداث شده است. به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري از ميزان يكصد هزار كيلومتر راه روستايي احداث شده، حدود 56 هزار كيلومتر آن آسفالته و 44 هزار كيلومتر آن راه شوسه است . بر اين اساس شاخص برخورداري از آسفالت راه هاي روستايي كشور نسبت به كل شبكه راههاي روستايي ( اعم از آسفالت , شوسه و دسترسي) 5/40 درصد و نسبت به راههاي ساخته شده (آسفالت و شوسه) 56 درصد مي باشد. همچنين بررسي شبكه راههاي روستايي كشور نشان مي دهد كه علاوه بر آمار يكصد هزار كيلومتري راههاي روستايي، هم اكنون حدود 39 هزار كيلومتر راه روستايي ديگر در سطح كشور جهت برخوردازشدن روستاهاي بالاي 20 خانوار مورد نياز است.

  علاوه بر اين وزارت راه و ترابري از سال 84 طرح ملي بهسازي و آسفالت راههاي روستايي با اعتباري بالغ بر 1920 ميليارد ريال را به مرحله اجرا درآورده و در قانون بودجه    85نیزاين طرح را با اعتباري بالغ بر 3000 ميليارد ريال براي سال جاري و پيش بيني همين ميزان اعتبار بصورت سالانه تا پايان برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي را به تصويب رسانده است.

 

لینک