همايش توجيهي تشكيل مركز مديريت دانش صنعت هوانوردي برگزار شد

همايش توجيهي تشكيل مركز مديريت دانش صنعت هوانوردي با حضور مديران، متخصصان و پژوهشگران صنعت هوانوردي در محل سالن همايش هاي مركز مديريت دانش صنعت هوانوردي برگزار شد. در اين همايش، مهندس مه آبادي، عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور گفت: شناخت پارادايم ها، درك كامل محيط، ايجاد جريان مستمر اخذ اطلاعات از محيط و همگام شدن با سير تحولات و توسعه صنعت و تدوين استراتژي اثربخش ضامن بقا و پويايي صنعت هوانوردي است.

 وي در ادامه با تأكيد بر ضرورت توجه به اين مهم به عنوان چالش اساسي صنعت هوانوردي كشور در هزاره سوم، توجه به امر شناخت، پرورش و تقويت منابع دانش سازماني و نهادينه شدن فرايند تبديل دانش ضمني به دانش صريح در صنعت هوانوردي كشور را يكي از راهكارهاي اساسي توسعه و تحقق اهداف چشم انداز ايران 1404 در اين صنعت برشمرد .

 عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاي كشور با تشريح اهداف و فرايند مديريت دانش اضافه كرد: درست است كه بسياري از فرصت هاي طلايي دوران پس از جنگ توسط سوء مديريت ها در صنعت سوزانده شد و اكنون با وجود تحريم شرايط بسيار سختي را تجربه مي كنيم ولي بايد براي خروج از وضعيت ناهنجار كنوني كه در موارد بسيار زيادي هم به تهديدهاي خارجي بستگي ندارد؛ دست به اقدامات اساسي بزنيم.

لینک