خراسان رضوي 684 كيلومتر راه در دست احداث دارد

اعتبارات راههاي روستايي استان خراسان رضوي با 72 درصد رشد نسبت به سال گذشته،  به 393   ميليون و 414 هزار ريال بالغ شد. بنابه گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري كنارگذر شمالي مشهد با 360 ميليارد ريال اعتبار و با مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي احداث مي شود، كه امسال از رشد اعتباري 5/12 درصدي، نسبت به سال قبل برخوردار شده است.

 شايان ذكر است كل اعتبارات عمراني خراسان رضوي در سال 85 بالغ بر يك هزار و 116 ميليارد و 549 ميليون ريال است كه نشان از2/6 درصد رشد  نسبت به سال گذشته دارد.

 اين گزارش مي افزايد: طول پروژه هاي دردست احداث 700/683 كيلومتر است كه 300/531 كيلومتر آن مربوط به احداث باند دوم و 400/152 كيلومتر احداث راه اصلي و 250 كيلومتر احداث راه روستايي است.

رفع 12 نقطه حادثه خيز در استان و رفع35مورد خسارت هاي راه و ابنيه در سطح راههاي روستايي استان از ديگر اقدامات است.بهسازي راههاي شهري به طول 562 كيلومتر، روكش 881 كيلومتر آسفالت محورهاي بين شهري و 70 كيلومتر آسفالت راههاي روستايي از جمله برنامه هاي اين اداره كل است.قابل ذكر است، انجام مراحل مطالعاتي احداث 718 كيلومتر راه بين شهري و 260 كيلومتر راه روستايي از جمله برنامه هاي در حال اجراست كه در اين زمينه انجام مطالعات 790 كيلومتر راه جديد به تصويب رسيده است.

 

لینک