راهنماي استراتژيك تدوين سياست ريلي قاره آفريقا تصويب شد

 

نخستين كنفرانس وزراي حمل و نقل ريلي اتحاديه آفريقا سوم و چهارم ارديبهشت با هدف تصويب راهنماي استراتژيك جهت تدوين سياست ريلي قاره آفريقا در شهر برازاويل كنگو برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي وزارت راه و ترابري، امور بين الملل راه آهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : كنفرانس«سيستم كارآمد حمل و نقل ريلي براي توسعه آفريقا» با تشريح مكانيسم هايي كه دولت آفريقا را قادر به رويارويي با چالش هاي موجود در حمل و نقل ريلي با حضور نخست وزير و نمايندگان دولت كنگو ، وزير حمل و نقل و هواپيمايي ، مدير عامل اتحاديه راه آهنهاي آفريقا ، دپارتمان انرژي و زيرساخت UAR ، نمايندگي بانك جهاني در كنگو و دبيركل UIC برگزار شد .

در نشست برازاويل بيانيه اي مبتني بر طرح عملياتي 2008 _ 2006 و مصوبه وزراي 27 دولت آفريقايي بر برگزاري كنفرانس وزراي حمل و نقل اروپايي به ميزباني اتحاديه آفريقايي به منظور هماهنگي سياست ها و استراتژي ها در بخش حمل و نقل قارة آفريقا تأكيد كرد .

همچنين ترغيب دولتها به اجرا يا پيگيري اصلاح ساختاري در محتواي سهامي عام _ خاص ، توسعه و اجراي پروژه هاي مندرج در طرح جامع اتحاديه آفريقا ، ايجاد بنگاه سرمايه گذاري براي زيرساختها به منظور سرمايه گذاري توسعه راه آهن در آفريقا ، ارتقاء تخصص گرايي در بخش ريلي با ايجاد مراكز آموزش عالي ، و ارتقاء دسترسي زنان براي استخدام در بخش ريلي ، در بيانيه نشست برازاويل تصريح شده است .

همچنين دولت ها بر تقويت همكاري بين المللي و شبكه داخلي تمايل داشتند . در اين نشست ، اتحــاديــه بين المللي راه آهن ها ، كميسيون اقتصادي ملل متحد براي آفريقا ، بانك توسعه آفريقا ، بانك جهاني ، اتحاديه اروپايي و همه شركاي فني توسعه به طور جدي از برنامه توسعه حمل و نقل به ويژه ريلي حمايت كردند .

دبير كل UIC با استقبال از اقدامات مقدماتي كنفرانس و طرح هاي پيشنهادي كارشناسي بر ضرورت منافع حاصله از ارتباط تنگاتنگ UIC و راه آهن هاي آفريقايي با تبادل كارشناسي در مورد فناوري ، تحقيقات ، محيط زيست ، آموزش ، ايمني و امنيت تأكيد كرد .

لازم به ذكر است UIC درصدد است ايجاد دفتري در آفريقا به منظور تأمين حمايت كافي بــراي اقدامــات آينـده را طرح ريزي كند .

لینک