ضوابط اجرايي بودجه سال 85 وزارت راه و ترابري ابلاغ شد

    ضوابط اجرايي بودجه سال 85 شركت و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري با استناد بند 22 ضوابط اجرايي بودجه سال 85 كل كشور ابلاغ شد.

     به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت هاي راه آهن و هواپيمايي جمهوري اسلامي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بنابر مصوبه شماره 24725/ ت 35210 هـ مورخ 31/3/85 هيأت وزيران تشكيل و ضوابط اجرايي بودجه سال 85 تصويب شد.    در ضوابط اجرايي بودجه سال 85 با تأكيد بر استفاده هر چه بهتر از امكانات و نيروي انساني تصريح شده است در جهت : صرفه جويي در هزينه ها، اعمال نظم و انضباط مالي، اصلاح روشها و استفاده از دانش نوين مديريت و فناوري مناسب در جهت تسهيل و تسريع در ارائه خدمات و رضايتمندي منطقي و مطلوب و نيز كاهش تصدي گري ضمن رعايت ضوابط و مقررات، مراقبت لازم به عمل آيد.    همچنين در ضوابط اجرايي بودجه سال 85 گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پستهاي سازماني جديد ممنوع شده است و به كارگيري نيروي انساني به هر شكل به استثناي موارد مندرج در تصويب نامه شماره 84515/ ت 34613 هـ مورخ 15/12/84 هيأت محترم وزيران در چارچوب جدول شماره 9 قانون برنامه چهارم توسعه و آئين نامه مربوط به بند الف ماده 146 قانون ياد شده امكان پذير مي باشد.     شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و ترابري موظف هستنند براي كاهش حجم تصدي هاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند (ب) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و با رعايت ساير قوانين و مقررات نسبت به واگذاري امور تصدي گري اقدام كنند.همچنين هرگونه سرمايه گذاري توسط شركت ها و سازمان هاي تابعه جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد و شركت و سازمان ها مجاز هستند با رعايت اساسنامه و قوانين موضوعه در مناقصه هاي بين المللي خارج از كشور با داشتن توجيه فني و اقتصادي شركت كنند.

 

لینک