موافقت هيات دولت

 براي احداث خط آهن خرمشهر-مرز عراق با مشاركت بخش خصوصي

 

هيات دولت  با مشاركت بخش خصوصي و سيستم بانكي در احداث خط آهن خرمشهر-مرز عراق موافقت كرد. براساس مصوبه هيات وزيران، وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به احداث و بهره‌‏برداري از راه‌‏آهن خرمشهر-مرز عراق با طرف سرمايه گذار، مطابق ضوابط و آيين‌‏نامه اجرايي اقدام و قرارداد مشاركت را به هيات وزيران ارايه كند.

همچنين، وزارت راه و ترابري مي‌‏تواند از محل مانده تخصيص اعتبارات رديف503731 با عنوان مشاركت بخش خصوصي در احداث خطوط جديد راه‌‏آهن كه طرح ياد شده در آن مندرج است، نسبت به اجرايي كردن پروژه اقدام كند و پس از عقد قرارداد مشاركت، اعتبارات هزينه شده جزء آورده دولت محسوب خواهد شد.

لینک