موافقنامه تسهيل تشريفات صدور ويزا براي تجار كشورهاي عضو اكو

 اولين اجلاس گروه كارشناسي درخصوص موافقتنامه تسهيل تشريفات صدور ويزا براي تجار كشورهاي عضو اكو طبق برنامه اعلامي در اولين هفته سپتامبر 2006 در تهران به ميزباني وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. پيش بيني مي شود كه همه اعضاء اكو در اين سمينار شركت كنند.

 در طول اين اجلاس پيش نويس طرح عمل، دستورالعمل ها براي اجراي اين موافقتنامه مورد بررسي و تجديد نظر قرار خواهد گرفت و اجرا موافقتنامه فعلي در جهت تسهيل تشريفات صدور ويزا براي كشورهاي عضو اكو در جهت ارتقاء تجارت درون منطقه اي در منطقه اكو به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

لینک