انتصاب رئيس كميسيون تحول اداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

محمد بخارايي معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با ابلاغ وزير راه و ترابري، رئيس كميسيون تحول اداري اين سازمان شد.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، وزير راه و ترابري همچنين با ابلاغ ديگري عليرضا سليماني، معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را به عنوان نماينده خود در كميسيون تحول اداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي منصوب كرد.

    در ابلاغيه هاي صادره از سوي مهندس رحمتي،  بر ايجاد زمينه تحول متناسب با اهداف برنامه تحول اداري و همچنين برنامه چهارم توسعه كشور تأكيد شده است.

 

لینک