وزير راه وترابري :

راه آهن و جاده بايد كنار هم احداث شود

 

     سي و يكمين جلسه شوراي حمل و نقل استان همدان با رياست وزير راه و ترابري برگزار شد.

وزير راه و ترابري در اين جلسه با بيان اينكه جلسات شورا،  همدلي، تعامل و همفكري رادر زمينه هاي مختلف كاري به همراه دارد افزود: اصل، كمك و خدمت در جهت رضايت ولي نعمتمان است و اينگونه اجلاس ها بايد در راستاي استفاده بهينه مردم از امكانات و خدمات راه و ترابري برگزار گردد.

      مهندس رحمتي با اشاره به دو عامل مهم طراحي و نيرو در كاهش يا افزايش هزينه ها افزود: كار زيربنايي به امكانات نياز دارد كه در راستاي تأمين امكانات مورد نياز در پروژه ها، پيگيري هايي براي خريد و تجهيز ماشين آلات صورت گرفته است و وطرح آن با قيد دو فوريت مطرح خواهد شد.

      در اين جلسه نوروزي، معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري همدان تراكم راههاي استان همدان را داراي رتبه 26 در كشور دانست و افزود: اميدواريم احداث راه بيجار كه با مشكل ساختاري روبرو است بزودي تسريع و اعتبارات كنارگذرهاي اسدآباد، بهار، رزن و تويسركان پرداخت گردد.

      وزير راه و ترابري در پايان اين جلسه خاطرنشان ساخت: توجه به طراحي راه آهن و راههاي جاده اي در كنار هم، كاهش هزينه هاي عمراني و جلوگيري از برخي موازي كاري ها همچون احداث پل ها را در پي دارد. 

لینک