مقدمات بازنگري مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور به پايان رسيد

 

بازنگري مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در كميسيون فرعي اين شورا به پايان رسيده و آماده ارائه در دستور كار شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي باشد.

  به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مدير كل دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور اعلام كرد: بزودي مصوبات بازنگري شده براي اعضاي اين شورا ارسال مي گردد تا بعد از بررسي هاي كارشناسي به منظور تصويب نهايي در دستور كار اين شورا قرار گيرد.

   حمزه علي بخشي خاطرنشان كرد: مجموع مصوبات و صورتجلسات اين شورا 165 مصوبه است كه از سال 1353 تاكنون بسياري از بندهاي اين مصوبات به موجب مصوبات بعدي نسخ شده و يا موضوعيت خود را از دست داده اند و در برخي صورتجلسات نيز گزارشات موردي ارائه شده است.

   وي در ادامه افزود: اين مصوبات طي 12 جلسه فشرده جمعاً بيش از يك سال با حضور كليه اعضاي كميسيون فرعي مورد بازنگري قرار گرفته است.

   شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور متشكل از وزير راه و ترابري به عنوان رئيس شورا، معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل به عنوان دبير شورا و وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، تعاون، كشور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني، مدير عامل شركت راه آهن ج.ا.ا، رئيس كل گمرك و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد.

   دبيرخانه اين شورا در ستاد وزارت راه و ترابري قرار دارد و مسؤوليت برگزاري جلسات كميسيون فرعي، تعيين دستور كار شورا، ابلاغ مصوبات شورا و پيگيري و نظارت بر آنها از جمله وظايف اين دبيرخانه مي باشد.

   تصويب برنامه ها و خط مشي هاي اجراي ترابري كشور،  موارد مربوط به حمل و نقل بين المللي، ترانزيت، ايمني، WTO و تعيين ضوابط همكاري دستگاه هاي مربوطه در امور حمل و نقل و ... از ديگر وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري و در حوزه اختيارات اين شورا مي باشد.

لینک