خوزستان 30 درصد از اعتبار راه و ترابري را جذب كرد

72 ميليارد تومان از محل هاي اعتباري استان خوزستان به بخش راه و ترابري اختصاص يافته است.

مهندس خادمي مدير كل راه و ترابري خوزستان با بيان اين مطلب تصريح نمود: تاكنون 30 درصد اعتبار تخصيص يافته و 70 درصد مابقي نيز پس از كارشناسي به تدريج تخصيص مي يابد.

وي افزود: اعتبارات راههاي روستايي امسال بالغ بر 50 ميليارد ريال است كه اين اعتبار در زمينه بهسازي، روكش آسفالت و احداث ابنيه فني در راههاي روستايي هزينه خواهد شد.

خادمي در ادامه افزود: اعتبارات راههاي روستايي نسبت به سال گذشته 80 درصد افزايش يافته است.


 

 

لینک