رزمايش كنترل و مقابله با آلودگي نفتي برگزار خواهد شد

رزمايش مقابله با آلودگي نفتي در درياي خزر به مدت 4 روز در مردادماه سال جاري در بندر نكا برگزار خواهد شد.

مدير كل ايمني و حفاظت دريايي سازمان بنادر، هدف از اجراي اين رزمايش را « اجراي الزامات كنوانسيون مقابله با آلودگي نفتي» و « هماهنگي پرسنل دريايي و آماده سازي تجهيزات و امكانات مقابله با آلودگي فرضي» در بندر نكا عنوان و تأكيد كرد: در اجراي اين مانور سعي شده است تا سرعت عمل بخش هاي مرتبط مقابله با آلودگي نفتي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد تا در زمان وقوع حوادث نفتي در دريا اين بخش ها بتوانند سريع وارد عمل شده و با آلودگي مقابله كنند.

محمدرضا قادري عوامل فيزيكي و جوي تأثيرگذار بر حركت لكه هاي نفتي را برشمرد و گفت: «عواملي چون وزش باد، جريان و جهت موج و غيره بر حركت و پراكندگي لكه هاي نفتي تأثيرگذار است . از اين رو بايد در اين مانور  پيش بيني هاي لازم جهت كنترل و مقابله با آلودگي نفتي مدنظر قرار گيرد ».

    قادري با اشاره به برگزاري سالانه رزمايش مقابله با آلودگي نفتي در آب هاي كشور از اجراي رزمايش ديگري در خليج فارس خبر داد : « همچنين بهمن ماه سال جاري مانور ديگري در زمينه مقابله با آلودگي نفتي در خليج فارس ( سواحل خارك) برگزار خواهد شد».

لینک